Visie

Internaat +6j

Internaat Sint-Aloysius is een schoolinternaat. Het is een onderdeel van het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde en hoort dus ook bij scholengemeenschap J.B. David Lier (de vereniging van alle Lierse secundaire katholieke scholen). Er is een nauwe samenwerking tussen de school en het internaat, op alle vlakken, zonder de privacy van de leerlingen te schenden. We verwelkomen jongeren die onderwijs volgen; ze kunnen bij ons terecht vanaf 6 jaar tot zij hun 6de middelbaar beëindigen. We bereiken een zeer verscheiden groep: leerlingen uit alle studierichtingen (ASO, BSO, TSO, BuSO) en vanuit alle scholen van Lier en omgeving zijn welkom.

Het internaat is een ‘thuis’ voor onze jongeren, het is erg belangrijk dat zij zich welkom voelen. We bieden hen een warm nest, waarin groeien naar volwassenheid centraal staat. Het team schept het juiste opvoedingsklimaat volgens de christelijke waarden die het katholiek onderwijs voorstaat. Zo krijgen de jongeren een levensvisie aangeboden, waarop zij kunnen bouwen in hun verdere volwassen leven. Via een evenwichtig dag- en weekrooster bieden wij een duidelijke structuur aan en geven zo de nodige rust en veiligheid om te groeien. We geven via onze leefregels duidelijke grenzen aan en bewaken deze ook nauwgezet. In deze complexe samenleving hebben jongeren nood aan afspraken en regels zodat zij zich niet verliezen in het voldoen aan extreme verwachtingen die hen door de buitenwereld opgedrongen worden. Ook gekwetste jongeren hebben baat bij het steeds weerkerend schema dat het team hanteert: het kader waarbinnen jongeren op internaat samenleven, leert hen dat afspraken geen keurslijf zijn, maar wel een manier om respectvol met elkaar om te gaan.

Een nauw contact met de ouders is een stimulans voor de werking van ons internaat. Hoewel zij de begeleiding van hun kind deels aan ons doorgeven, blijven de ouders de belangrijkste participant in de opvoeding. Duidelijkheid rond hoe wij ons opvoedingsproject dagdagelijks realiseren, vergemakkelijkt de samenwerking met de ouders, wat het welzijn van de jongeren alleen maar ten goede komt.

Studiebegeleiding is een belangrijke peiler van onze werking, samenwerking met de scholen staat hierin centraal. We volgen de schoolresultaten strikt op via een volgsysteem en zetten de nodige begeleidingsstappen als de leerling hier nood aan heeft. De studietijd wordt gedifferentieerd: wie meer tijd nodig heeft, blijft langer in de studieruimte of op zijn kamer. Leerlingen die hierin extra begeleiding nodig hebben, studeren in groep zodat de opvoeders hen nauwgezet kunnen opvolgen. Naast studie krijgt ook vrijetijdsbesteding veel aandacht. In groepsactiviteiten ontdekken en ontwikkelen de leerlingen hun talenten en interesses. Ze leren elkaar waarderen zoals zij écht zijn en groeien naar aanvaarding van ieders mogelijkheden en grenzen. Onze jongeren hebben echter ook behoefte aan privacy: zij vragen een individuele ruimte om even tot rust te komen. We zorgen voor een evenwichtig aanbod van verschillende soorten ontspanning – sport, spel, film, knutselen, quiz – zodat iedereen zich aangesproken voelt.

Het team staat naar de buitenwereld toe op één lijn, zodat het voor alle partijen duidelijk is waar het internaat voor staat. Elke opvoeder zorgt – via zijn opvoedingsstijl – voor een meerwaarde aan onze werking. Door met verschillende persoonlijkheden en leeftijden te werken, vindt elke leerling aansluiting bij een opvoeder voor specifieke individuele noden. Flexibiliteit is – zowel bij de beheerder als de opvoeders – belangrijk voor een goede onderlinge samenwerking en om een constante bezetting te garanderen. Om ons opvoedingsproject te realiseren is voortdurend overleg met alle partijen – ouders, school, inrichtende macht, externe diensten – noodzakelijk. Binnen ons internaat organiseren we tweewekelijks een vergadering om onze werking te optimaliseren. Wij wensen ook een regelmatig overleg met alle partijen om een wederzijdse relatie van vertrouwen en respect te bestendigen.


Residentie +18j

In ons studentenhuis ben je welkom. Je mag er zijn, je mag er wonen, je mag er leven. Je wordt een deel, van ons geheel, in studie en stage, in stilte en drukte, in spel en ontspanning, in aanwezigheid en afwezigheid. Een spannend moment, om stap voor stap hier te mogen thuiskomen. De sleutel van je kamer opent de deur, naar alleen en toch samen, met elke dag een nieuwe ontmoeting. Dat is de reis die jij hier aanvangt. Jouw eindbestemming begint hier, samen met anderen, elk op zijn of haar unieke wijze, zoals jij. We nemen je mee hier in ons huis, ons eigen uniek studentenhuis.